prijava / registracija

Uslovi korištenja

Član 1. Uvod

Za vrijeme korištenja portala eGradnja.ba, primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Portal eGradnja.ba zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike.


Član 2. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice portala eGradnja.ba, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanom artiklu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. Portal eGradnja.ba čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno. Korištenjem portala egradnja.ba saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilima i uslovima korištenja. Pružatelja usluge i/ili oglašivača pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona portal eGradnja upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je pružatelja usluge i/ili oglašivača objavio ili uz samo oglašavanje.


Član 3. Zaštita autorskih prava

Podaci na portalu eGradnja.ba su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na portalu eGradnja uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju portalu eGradnja te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uslovima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama. Portal eGradnja.ba se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na portalu eGradnja.ba.


Član 4. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

Portal eGradnja.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na portalu eGradnja.ba, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. Portal eGradnja.ba  zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi portal eGradnja.ba, a posebno u smislu: 

 • kopiranja sadržaja objavljenog na portalu eGradnja.ba i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
 • lobiranja oglašivača portala eGradnja.ba na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
 • kreiranje ili korištenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane portala eGradnja.ba)

Portal eGradnja.ba , uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.
 

Član 5. Garancija

Portal eGradnja.ba ne garantuje:

 • tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
 • da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti stranice portala eGradnja.ba sve vrijeme.

 

Član 6. Odgovornost

Portal eGradnja.ba se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog: 

 • korištenja stranice portala eGradnja.ba
 • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice portala eGradnja.ba
 • informacija na stranici portala eGradnja.ba
 • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici portala eGradnja.ba
 • upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica. 

Portal eGradnjaa  ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s portalom eGradnja.ba , niti podupiranja takvih stranica od strane portala eGradnja.ba. Portal eGradnja.ba  može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću portala eGradnja.ba  na taj način. Portal eGradnja.ba povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. Portal eGradnja.ba  nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.Član 7. Oglas

Kod predavanja oglasa na portalu eGradnja.ba , oglašivač dodjeljuje portalu eGradnja.ba  pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na portalu eGradnja.ba  na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane portala eGradnja.ba . Portal eGradnja.ba ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopće ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na portalu eGradnja.ba, a posebno u sljedećim slučajevima: 

 • kada je oglas upisan u pogrešnu kategoriju
 • ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmijenjenim uslovima...)
 • kada je proizvod,usluga, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
 • kada proizvod, usluga i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • kada proizvod/usluga može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog
 • kada proizvod, usluga i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima Bosne i Hercegovine nedopuštene i zabranjene materijale
 • kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga
 • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema portalu eGradnja.ba
 • kada je artikal sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
 • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja portala egradnja.ba
 • kada se oglašavaju ukradeni predmeti ili ukradeni digitalni sadržaji, pojedini lijekovi, lični dokumenti, ljudski organi, recepti za lijekove, pornografija čija prodaja nije u skladu sa zakonskim propisima, predmeti čijom se prodajom krše autorska prava, ilegalne kopije software-a, filmova i muzike i ostalih autorskih uredaka, zakonom zaštićenih životinja, artikli sa slikama osoba, nedozvoljeni narkotici, nedozvoljena oprema za praćenje ljudi ili imovine, nedozvoljena oprema za prisluškivanje, ili ostali predmeti čija prodaja predstavlja kršenje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine


Oglašivač je saglasan: 

 • izbrisati sve podatke o artiklu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
 • ne koristiti NajMajstor.ba u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke
 • da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na portalu eGradnja.ba postaju vlasništvo istog
 • da osobe koje održavaju portal eGradnja.ba kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih
 • Portal eGradnja.ba ne učestvuje niti u jednom dijelu prodaje proizvoda i usluga osim u smislu pružanja usluge korištenja portala eGradnja.ba kao mjesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavača i kupca. Portal eGradnja.ba ne učestvuje u niti jednoj transakciji između korisnika. U pojedinim slučajevima portal eGradnja.ba može ponuditi uslugu postavljanja oglasa u ime prodavača, ali ne učestvuje u daljnjem toku prodaje. Korisnici portala eGradnja.ba su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik te prihvaćaju kako portal eGradnja.ba i vlasnici portala, nema odgovornost ili obaveza za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika. 

Portal eGradnja.ba  ne prihvaća odgovornost niti garantuje za bilo koji proizvod ili uslugu na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, tačnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju ili kvalitet usluge.Član 8. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Sarajevu. 

Vlasnici portal eGradnja.ba  zadržava pravo izmjene sadržaja na web stranici www.egradnja.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. 

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem portala egradnja.ba, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja portala eGradnja.ba i da ih u cijelosti prihvaća. 

Portal eGradnja.ba

0.012242